Nederlands
Engels

Algemene Voorwaarden

Tiny House Congress 2020

1.

Toepasselijkheid

    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Tiny House Congress dat op woensdag

14 & 15 mei 2020 wordt georganiseerd.

    Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover

deze schriftelijk zijn overeengekomen.

    Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene

Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.

Definities

    De Organisator: Stichting Tiny House International

    De Deelnemer: de individuele participant aan het Tiny House Congress

    Het Congres: het kennisevenement dat door Stichting Tiny House International wordt georganiseerd

voor de Deelnemers op woensdag 14 & 15 mei 2020

    De Registratie: de aanvaarding door de Deelnemer van het aanbod van Stichting Tiny House

International tot deelname aan het Congres door middel van verzending van het

aanmeldingsformulier op de website

https://thicongress.com/

  1.   Registratie

    De Registratie voor het Congres vindt plaats door middel van een door (of namens) de Deelnemer

volledig ingevuld aanmeldformulier dat via internet door (of namens) de Deelnemer is verzonden en

is ontvangen door de Organisator.

    Organisator bevestigt zo spoedig mogelijk per e-mail de aanmelding. Door verzending van deze

bevestiging komt de overeenkomst voor het Congres tot stand.

    Elke Registratie geeft het recht op deelname aan de op de aanmelding vermelde sessies en de

catering gedurende het Congres.

    Met een inschrijving via de website

https://thicongress.com/

verklaart de Deelnemer op de hoogte

te zijn van de geldende voorwaarden en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

    Het is aangemelde Deelnemer toegestaan om, nadat uitdrukkelijk toestemming is verleend door

Stichting Tiny House International, de reservering over te dragen aan derden.

  1.   Betaling

    Door het registreren verplicht de Deelnemer zich tot betaling van de congresbijdrage.

    Na de registratie ontvangt de Deelnemer van Organisator een factuur voor het betalen van de

congresbijdrage. In de factuur wordt een betalingstermijn opgenomen waarbinnen betaling plaats

dient te vinden.

    Na ontvangst van de congresbijdrage door de Organisator heeft de Deelnemer recht op deelname

aan het Congres en zal de toegangskaart ongeveer 1 week voorafgaand aan het Congres verstrekt

worden.

    De congresbijdrage is exclusief btw, tenzij anders vermeldt.

  1.   Annulering

1

  De registratie is bindend. De Deelnemer heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren.

Annulering vindt plaats per e-mail, per telefax of per aangetekende brief. De Deelnemer dient de

annulering te zenden aan het adres van Organisator. De annulering dient uiterlijk 10 werkdagen voor

de geplande datum van het Congres door Organisator te zijn ontvangen. Vertraging in de verzending

en ontvangst van een annulering komt voor rekening en risico van de Deelnemer.

Bij annulering tot 2 maanden voor het begin van het Congres is de Deelnemer verplicht €

35,00 excl. btw aan administratie- en annuleringskosten te betalen. Voor de beoordeling van

de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum poststempel c.q. datum binnenkomst

fax of e-mail.

Bij annulering binnen 2 maanden voor het begin van het Congres is de Deelnemer verplicht

50% van het deelnemersbedrag te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn

wordt uitgegaan van de datum poststempel c.q. datum binnenkomst fax of e-mail.

Bij annulering binnen 1 maand voor het begin van het Congres is de Deelnemer verplicht het

volledige deelnemersbedrag te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn

wordt uitgegaan van de datum poststempel c.q. datum binnenkomst fax of e-mail.

In geval de Deelnemer na het begin van het Congres de deelname tussentijds beëindigt of

anderszins niet aan het Congres deelneemt, heeft de Deelnemer geen recht op enige

terugbetaling.

  Indien het Congres niet door kan gaan, bijvoorbeeld door overmacht, zal Organisator het bedrag,

dat zij van de Deelnemer heeft ontvangen voor inschrijving van het Congres, aan Deelnemer

retourneren. Eventuele rente en andere kosten zijn voor eigen risico van de Deelnemer en worden

niet vergoed.

 Organisator behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het Congres te annuleren tot

5 werkdagen voor het begin van het Congres en zonder dat Organisator gehouden is tot enige

schadevergoeding. De Deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk

wordt een passend alternatief aangeboden. Als de Deelnemer hier gebruik van maakt, wordt het

bedrag voor deelname niet terugbetaald.

  1.   Gebruik foto’s en beeldmateriaal

 De Deelnemer verleent aan Organisator bij voorbaat toestemming voor openbaarmaking van tijdens

of rond het Congres gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer

zichtbaar is. De Organisator heeft in ieder geval het recht de foto’s en het beeldmateriaal aan te

wenden voor promotionele doeleinden. De Deelnemer zal zich niet verzetten tegen het gebruik van

de foto’s en het beeldmateriaal, noch zal de Deelnemer daartoe een vergoeding van de Organisator

verlangen.

  1.   Wijzigingen voorbehouden

Organisator spant zich maximaal in om een inhoudelijk kwalitatief goed programma met

gekwalificeerde sprekers neer te zetten. Organisator behoudt zich het recht programmawijzigingen

aan te brengen en eventuele wijzigingen door te voeren in sprekers voor zover de namen van de

sprekers bekend zijn gemaakt bij (potentiële) Deelnemers. Deelnemers worden voorafgaand aan de

bijeenkomst over eventuele wijzigingen geïnformeerd voor zover tijdig bekend bij de organisatie via

de speciale congrespagina op de  website

https://thicongress.com/

en/of e-mail.

  1.   Beperking aansprakelijkheid

2

  Organisator sluit iedere aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van het Congres of het wijzigen

van de datum van het Congres uit.

  Organisator sluit iedere aansprakelijkheid hoe ook genaamd voor schade ontstaan als gevolg van

aanmelding, betaling of deelname aan het Congres uit.

  Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot diefstal, vermissing of

schade aan of van goederen en/of personen.

Roken is niet toegestaan. Het in acht nemen van de brandveiligheid is te allen tijde uw eigen

verantwoordelijkheid. Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot

brandschade en/of schroeischade. Door Deelnemer en/of haar medewerkers veroorzaakte

brandschade of schroeischade zal te allen tijde op Deelnemer worden verhaald.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Organisator houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen, indien daar aanleiding

voor is. Eventuele veranderingen in de geldende Algemene Voorwaarden zullen op de website van

het Tiny House Congress kenbaar worden gemaakt.

Stichting Tiny House International

KVK 76493016

P/a Noorderbaan 25

8256PP Biddinghuizen

Tel: + 31 321 332038

E-mail: info@thicongress.com

3